• มีรักคลินิกยินดีตอนรับ

  เนื้อหามีรักคลินิกคือ….

  Learn more

 • บริการทางการแพทย์

  เนื้อหาบริการทางการแพทย์

  Learn more

 •  

  จิตวิทยาคลินิก และ จิตบำบัด

  เนื้อหา กลุ่มจิตวิทยาคลินิก และ กลุ่มจิตบำบัด

  Learn more

< Previous Next >

The mental health services we specialise in

บริการด้านต่างๆของเรา

 

เกี่ยวกับเรา…

มีรักคลินิกเป็นคลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นโดยมีการทำงานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพ สำหรับเด็กและวัยรุ่นที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ อารมณ์ พัฒนาการ และการปรับตัว รวมทั้งอาการอื่นๆ อาทิ สมาธิสั้น โรคอารมณ์สองขั้ว การเลือกพูดในบางสถานการณ์อันเนื่องจากปัญหาอารมณ์ ซึมเศร้า วิตกกังวล และปัญหาพฤติกรรม เช่น ความก้าวร้าว ต่อต้าน และพฤติกรรมไม่เหมาะสม ดูข้อมูลเพิ่มเติม »

The Latest Happenings

ข่าวสาร

ข่าวสาร: เติมความสุขในช่องว่าง H_PP_N_SS

ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร

ข่าวสาร 1

ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร ข่าวสาร