นักจิตวิทยาคลินิกและนักจิตบำบัด

นักจิตวิทยาคลินิกมุ่งเน้นที่จะลดความเครียดและส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีแก่ผู้รับบริการ โดยใช้กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ป่วยไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยการบวนการหลายแบบ การบำบัดด้วยการรู้คิด (CBT) การบำบัดด้วยจิตวิทยาพลวัตร (Psychodynamic Psychotherapy)การเยียวยาทางจิตใจ (Supportive Psychotherapy) ครอบครัวบำบัดและกลุ่มบำบัด (Family Therapy and group therapy) นักจิตวิทยาคลินิกทำงานร่วมกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในการบวนการสหวิชาชีพเพื่อร่วมมือกันในการช่วยเหลือผู้ป่วย

นักจิตวิทยาคลินิกสามารถทำงานกับผู้ป่วยทุกวัยที่มีปัญหาสุขภาพและสุขภาพจิตที่หลากหลาย รวมถึงโรคซึมเศร้า จิตเภท การปรับตัวผิดปกติ ความวิตกกังวล พฤติกรรมเสพติด พฤติกรรมเสี่ยง การกินที่ผิดปกติ ปัญหาส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ในครอบครัว และปัญหาการเรียนรู้

เรามีการทดสอบทางจิตวิทยาหลายวิธี ทั้งการทดสอบทางการศึกษา การทดสอบเชาว์ปัญญา การทดสอบเชิงวิชาการ การทดสอบบุคลิกภาพ อีกทั้งบทบาทหน้าของนักจิตบำบัดมีหน้าที่คล้ายคลึงกับนักจิตวิทยาคลินิกแต่ไม่สามารถทำการทดสอบทางจิตวิทยาได้ มีรักคลินิกมีนักจิตวิทยาคลินิกและนักจิตบำบัดที่สามารถให้บริการด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

มีรักคลินิกมีนักจิตวิทยาคลินิกและนักจิตบำบัดที่สามารถให้บริการด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ปรึกษาเรา